TikTok Tako

TikTok has begun experimenting with a generative AI chatbot named Tako …

TikTok Tako - AI Chatbot